środa, 29 maja

Studium po konsultacjach – zapoznaj się z raportem

grafika: MPU

Miejska Pracownia Urbanistyczna opublikowała raport podsumowujący przebieg drugiego etapu konsultacji społecznych, dotyczących projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania.

Studium jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych miasta. Określa ramy rozwoju dla całego Poznania i stanowi podstawę dla kolejnych, bardziej szczegółowych opracowań, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący aktualnie dokument został uchwalony w 2014 r. i wymaga dostosowania do współczesnych realiów.

31 marca Miejska Pracownia Urbanistyczna opublikowała projekt nowego studium. Do 6 maja zbierano uwagi do dokumentu. W wyznaczonym terminie swoją opinię, w ponad 600 pismach, wyraziło ponad 2 tys. mieszkańców, przedsiębiorstw, stowarzyszeń czy rad osiedli.

Opinie przedstawione zostały szczegółowo w formie prezentacji graficznych, które są częścią składową raportu z przebiegu konsultacji. Dotyczyły one przede wszystkim:

zmiany kierunku przeznaczenia terenów (na inną kategorię, np. z obszarów przeznaczonych pod zabudowę na tereny zieleni),

  • podejścia do rodzinnych ogrodów działkowych,
  • układu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej,
  • pozostałych problemów, w tym opinii rad osiedli dotyczących nieporuszanych wcześniej kwestii.

Raport zawiera także podstawowe informacje na temat procesu konsultacyjnego, podsumowanie kampanii informacyjnej przeprowadzonej w mediach społecznościowych, sprawozdania z przebiegu wszystkich debat eksperckich i społecznych oraz zestawienie opinii zebranych w pierwszej części konsultacji.

Raport wraz z załącznikami można pobrać ze strony Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *