środa, 24 kwietnia

Ważą się losy Starego Miasta

grafika: MPU

Do 17 lutego, a więc jeszcze przez niecały tydzień można składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar tak newralgiczny, jak zabytkowe Stare Miasto. Szczegóły poniżej.

Miasto planuje prawdziwą rewolucją na tym obszarze: między innymi poważną przebudowę zabytkowej, niszczejącej dzisiaj synagogi przy Wronieckiej, utworzenie Północnych Plant i wyeksponowanie pozostałości dawnych miejskich murów obronnych.

Nowy plan ma scalić kilkanaście cząstkowych, obowiązujących dzisiaj na tym obszarze. Ma dostosować zapisy do obowiązujących dzisiaj przepisów i ustalić ramy dla inwestowania.

Ważnym elementem planu ma być zieleń, zwłaszcza Północne Planty – projektowane w śladzie dawnych murów miejskich, od Osady Świętego Gotarda do Wzgórza Zamkowego. Mają zostać ustalone zasady ochrony zieleni istniejącej i nowej, której ma przybyć około 30 tysięcy metrów kwadratowych w przestrzeni publicznie dostępnej, nie licząc terenów prywatnych.

Cały obszar projektowanego planu pomyślano jako obszar ochrony archeologicznej, ze względu na historię miejsca. Archeologowie będą obejmować nadzór nad wszelkimi pracami ziemnymi. Pojawią się obszary wzmożonej ochrony konserwatorskiej dla szczególnie cennych zespołów urbanistyczno – archeologicznych, wpisanych do rejestru zabytków. Miejsca, w których przebiegały dawne mury miejskie, mają być specjalnie chronione, a pozostałości obwarowań – wyeksponowane.

Tam, gdzie niegdyś stały mury miejskie, przy ulicy Wronieckiej, projekt zakłada wyburzenie dwóch kamienic i nową zabudowę o podobnej wysokości. Ma być utworzone przejście między nią a istniejącym obrysem murów. Ma też tam być więcej zieleni.

Ochroną ma być objęte Wzgórze Zamkowe, a także, jak zapewnia Miejska Pracownia Urbanistyczna, osie i otwarcia widokowe akcenty architektoniczno – urbanistyczne, dominanty urbanistyczne i historyczne elementy małej architektury: pomniki, fontanny, rzeźby, podcienia czy dziedzińce.

Co do zasady, ingerencja w historyczną przestrzeń nową zabudową ma być ograniczone, plan przewiduje jednak kilka miejsc, gdzie taka zabudowa będzie możliwa. To między innymi obszar wzdłuż południowej krawędzi ulicy Stawnej.

Wyodrębniono pięć obszarów, zdaniem miejskich planistów wymagających przekształcenia istniejących form urbanistyczno – architektonicznych lub pojawienia się nowych. To między innymi budynek dawnej synagogi przy Wronieckiej. DW projekcie planu opuszczono możliwość odbudowy jej kopuły i przekształcenia obiektu pod usługi lub mieszkania. Rozbudowa nie ma być możliwa.

Na terenie Wzgórza Zamkowego projekt zakłada możliwość zabudowy części stoku wzgórza od strony ulicy 23 Lutego, z 20 metrową przestrzenią, planowaną jako oś widokowa i przestrzeń publiczna, z możliwością wytyczenia wejścia na szczyt.

Okolica Koziej, Sierocej i Murnej to obecnie zdewastowane parkingowisko. Projekt planu zakłada powstanie tam trzykondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i kameralnego skweru.

Odrębna kwestia to komunikacja i transport. Przebudowane ma być torowisko tramwajowe na Solnej, tory pojawić mają się na ulicy Garbary – będzie to część drugiej (obok tej ekstremalnie obciążonej ruchem przez Winogrady) nitki łączącej centrum z Naramowicami.

Zaproponowano też rozwiązanie odwiecznego problemu parkowania w ciasnych uliczkach – pod Placem Wielkopolskim może powstać duży parking podziemny, podobny do istniejącego pod Placem Wolności.

Jak przypomina Miejska Pracownia Urbanistyczna, do wstępnych prac nad projektem planu przystąpiono w pierwszej połowie 2018 roku. Pierwsze konsultacje publiczne odbyły się w  2019. Na tym etapie wpłynęło 40 pism. Wnioski dotyczyły m.in. parametrów zabudowy, możliwości zmiany lub poszerzenia zakresu funkcji istniejących budynków, sposobu zagospodarowania niezabudowanych nieruchomości czy sposobu zagospodarowania terenów zielonych. Pandemia oczywiście spowolniła prace planistyczne.

Od 5 stycznia 2023 tego roku projekt planu jest  wyłożony jest do publicznego wglądu. Uwagi można składać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 17 LUTEGO. Kolejnym etapem będzie rozstrzygnięcie złożonych uwag i uchwalenie projektu planu przez Radę Miasta Poznania.

Uwagi należy składać w formie papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,

lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej oraz na stronie internetowej:

 www.mpu.pl, na adres mpu@poznan.mpu.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r. Złożenie uwagi możliwe jest również podczas dyskusji publicznej.

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją za pośrednictwem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *