Do Zarządu Dróg Miejskich trafiają skargi przechodniów i kierowców na duże kontenery (na odpady poremontowe) ustawione na chodnikach, terenach zieleni i miejscach postojowych – czyli w pasie drogowym znajdującym się w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Często stawiane są w taki sposób, że uniemożliwiają przejście pieszym lub niszczą zieleń.

Na postawienie kontenera w pasie drogowym osoba lub firma prowadząca remont musi uzyskać zgodę od zarządcy terenu. Jeśli teren znajduje się w administracji ZDM, to o taką zgodę należy do nas wystąpić. W tym celu należy złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego i ponieść opłaty określone przez Radę Miasta. Ich wysokość zależy od rodzaju zajmowanej powierzchni i czasu postoju kontenera – wyjaśnia Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM. – Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara, która wynosi dziesięciokrotność zwykłej stawki – dodaje.

Gdzie można postawić kontener?

Kontener można postawić na miejscu postojowym, jezdni, chodniku czy poboczu przy spełnieniu odpowiednich wymogów:

  • na jezdni – jeśli nie ma na niej wyznaczonych miejsc postojowych, to należy opracować tymczasową organizację ruchu (na czas postawienia kontenera), uzyskać jej zatwierdzenie przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR) i następnie przedstawić ją zarządcy drogi.
  • na miejscu postojowym – można postawić kontener na wyznaczonym miejscu parkingowym. Nie wolno go jednak stawiać na miejscach zastrzeżonych – czyli tzw. kopertach.
  • na chodniku – jeśli nie ma pozostawionego 1,5 m przejścia dla pieszych konieczne jest także opracowanie i zatwierdzenie przez MIR projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Kontenera nie można ustawić na terenach zieleni.

Opłaty za ustawienie kontenera

Zgłoszenie i poniesienie opłat (od 3 do maksymalnie 10 złotych za metr kwadratowy za dzień) za zajęcia pasa drogowego spoczywa na osobie lub firmie prowadzącej remont i wynajmującej kontener. Za niedopełnienie tego obowiązku naliczona jest kara finansowa dziesięciokrotnie wyższa niż zwykła stawka, a więc nawet 100 zł za każdy zajęty metr kwadratowy na dzień. Dodatkowo w przypadku, gdy lokalizacja zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego można narazić się na odpowiedzialność karną.

Strażnicy miejscy prowadzą całoroczne kontrole, na terenie miasta dotyczące prawidłowego ustawienia kontenerów na gruz i inne odpady poremontowe ustawione w pasie drogi. Zeszłoroczne kontrole wykazały 117 nieprawidłowości w tym zakresie. Na osoby odpowiedzialne za naruszenie obowiązujących przepisów nałożono 112 mandatów karnych, każdorazowo przekazując informacje do Zarządu Dróg Miejskich o stwierdzonych nieprawidłowościach. Za to wykroczenie strażnik miejski może nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł – wyjaśnia Przemysław Piwecki, rzecznik Straży Miejskiej.

 

Kategoria  drogi

Stawki opłaty za ustawienie kontenera  – m2/dzień

                               Jezdnia

 

chodnik

 

pozostałe

z utrzymaniem ruchu
o strukturze
sprzed zajęcia
z ograniczeniem
kierunków ruchu
całkowite
zamknięcie

ruchu 

krajowa,

wojewódzka

6 zł

8 zł

10 zł

5 zł

3 zł

powiatowa,

gminna

4 zł

5 zł

9 zł

4 zł

3 zł

Ważne formalności

Na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl./kontenery znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące umieszczenia kontenera w pasie drogowym oraz elektroniczny formularz.

Wypełniony formularz można złożyć elektronicznie, listownie lub osobiście w biurze podawczym przy ul. Wilczak 17. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej można ustawić kontener w miejscu i czasie wskazanym w dokumentach. Na opłacenie zgody (przelew na konto ZDM) jest 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

mik