środa, 24 kwietnia

Nowe miejscowe plany zagospodarowania uchwalone

Plan dla obszaru ulic Szelągowska,Wilczak i Czapla. grafika: MPU

Miejscy radni uchwalili dwa nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o teren w rejonie ulicy Jasna Rola na Naramowicach oraz obszar w zasięgu ulic Szelągowskiej, Wilczak i Czapla. Celem obu dokumentów jest ochrona znajdującej się tam zieleni i ograniczenie intensywności zabudowy – deklarują władze miasta.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola – część A dotyczy obszaru o powierzchni ok. 28 ha, położonego w północnej części Poznania, na osiedlu Naramowice. Celem planu jest ograniczenie intensywności nowej zabudowy oraz ochrona zieleni w sąsiedztwie rezerwatu “Żurawiniec”.

Sześć hektarów zieleni

Jednym z głównych elementów planu jest wyznaczenie dużego, obejmujący ponad 6 ha terenu zieleni, usytuowanego w trójkącie między ulicą Jasna Rola, osiedlem Władysława Łokietka i Lasem Piątkowskim, stanowiącego naturalne przedłużenie lasu oraz położonych w nim zagłębień i zbiorników wodnych. Teren ten, obecnie częściowo zadrzewiony, jest wykorzystywany w celach sportowo-rekreacyjnych. Uchwalenie planu pozwoli ostatecznie zabezpieczyć go przed zabudową.

Plan określa nowe linie rozgraniczające cmentarza parafialnego przy ul. Jasna Rola, umożliwiając jego rozbudowę i lokalizację obiektów usługowych oraz wyznacza w najbliższym otoczeniu strefę zieleni i przestrzeń do parkowania. Jednocześnie w najstarszej, zabytkowej części cmentarza plan obejmuje ochroną historyczny układ kompozycyjny, składający się z głównych alei oraz kaplicy cmentarnej.

Plan dla obszaru ulic Szelągowska,Wilczak i Czapla. grafika: MPU

Na niezabudowanych dotychczas, prywatnych nieruchomościach w sąsiedztwie cmentarza plan reguluje zasady ich zagospodarowania, znacznie ograniczając intensywność zabudowy. Dokument dopuszcza jedynie lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w formie tzw. willi miejskich, o powierzchni jednego budynku nie większej niż 250 m2, natomiast na terenie zabudowy usługowej usytuowanym od południa cmentarza. Z kolei w sąsiedztwie istniejących już osiedli mieszkaniowych plan zawęża zakres potencjalnych funkcji do oświaty lub sportu i rekreacji.

Istotnym składnikiem planu jest również regulacja układu komunikacyjnego, w tym określenie docelowych linii rozgraniczających ulicy Jasna Rola. Przyjęte rozwiązanie pozwoli nie naruszać okrajka i oszyjka lasu, chroniąc istniejące zieleń przed wycinką. W części południowej plan wyznacza z kolei przebieg projektowanej ulicy tzw. Nowej Stoińskiego, która docelowo połączy Piątkowo z Naramowicami i umożliwi wprowadzenie komunikacji autobusowej między trasą PST i nowo zbudowaną trasą tramwajową na Naramowice.

Plan dla rejonu ulicy Jasna Rola na Naramowicach. grafika: MPU

Plan dla ulicy Szelągowskiej i Wilczak

Podczas wtorkowej sesji miejscy radni uchwalili także nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w zasięgu ulic Szelągowskiej, Wilczak i Czapla. Dokument reguluje obszar o powierzchni blisko 18 ha, z czego ponad 5 ha to tereny zieleni, wyłączone z zabudowy.

Plan dla rejonu ulicy Jasna Rola na Naramowicach. grafika: MPU

Plan ustala zasady ochrony przyrody, co daje kolejny zabezpieczony fragment klinowo-pierścieniowego systemu zieleni Poznaniu – nacisk położono przede wszystkim na ochronę parku Szelągowskiego. Dodatkowo w przeważającej części dokument zachowuje dotychczasowy sposób zagospodarowania, a dla obszarów, gdzie mogą powstać nowe inwestycje umożliwia ich realizację przy uwzględnieniu zróżnicowanych uwarunkowań.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *