Projekt poznańskiej uchwały krajobrazowej do publicznego wglądu

Trwają intensywne prace nad projektem uchwały krajobrazowej, która pomoże uporządkować przestrzeń publiczną stolicy Wielkopolski. Na początku roku do dokumentu można było zgłaszać uwagi. Zostały one rozpatrzone, a część z nich uwzględniono w aktualnych zapisach. Teraz projekt uchwały zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

Uchwała krajobrazowa określi zasady sytuowania nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń. W lutym i marcu z projektem można było się zapoznać i zgłosić swoje uwagi. Do urzędu miasta wpłynęło ich ok. 160. W większości dotyczyły one dopuszczenia obiektów reklamowych o większych powierzchniach i wymiarach, wydłużenia okresów dostosowawczych czy wprowadzenia nowych definicji do dokumentu lub doprecyzowania już istniejących.

Część uwag odnosiła się do ewentualnych skutków planowanych regulacji w tym m.in. swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa do dysponowania nieruchomością, a w szczególności sposobu jej zagospodarowania, równego traktowania czy ochrony praw nabytych.

Uwagi skonfrontowano z zapisami uchwały i podjęto decyzję o uwzględnieniu części z nich w projektowanych przepisach.

Poznaniacy cenią sobie porządek i estetykę. Uchwała krajobrazowa to skuteczne narzędzie służące poprawie jakości przestrzeni publicznej. Zależało nam na tym, by w prace nad tym dokumentem włączyli się zarówno mieszkańcy, rady osiedli, jak i firmy reklamowe, przedsiębiorcy czy społecznicy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w te działania – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Po wejściu w życie uchwała pozwoli wyeliminować z przestrzeni miasta krzykliwe i chaotyczne reklamy oraz inne elementy powodujące dewastację krajobrazu. 

Zanim dokument z poprawkami trafi do Biura Rady Miasta, zgodnie z wymogiem ustawowym, zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Od 20 października do 12 listopada z aktualnymi zapisami projektu uchwały krajobrazowej można się zapoznać na stronach internetowych: www.poznan.pl/krajobrazowa oraz https://bip.poznan.pl/. Uwagi można zgłaszać przez cały okres wyłożenia, a także w ciągu 14 dni od jego zakończenia – w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada.

●  pocztą tradycyjną na adres Wydziału Urbanistyki i Architektury, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

●  mailowo na adres: krajobrazowa@um.poznan.pl

W korespondencji należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania lub w przypadku osoby prawnej – nazwę i adres siedziby, a także treść uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Co zawiera aktualny projekt uchwały? 

Według zapisów zawartych w wykładanym do publicznego wglądu dokumencie Poznań ma zostać podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, odpowiadający nieco poszerzonej strefie ochrony konserwatorskiej. Kolejny, to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe oraz obszar przyrodniczy wpisujący się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m²) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – przy drogach głównych i głównych ruchu przyspieszonego. Słupy ogłoszeniowo-reklamowe oraz tzw. citylighty będą dopuszczone we wszystkich obszarach, ale w obszarze staromiejskim z ograniczeniami.

Niemal całkowicie zakazane zostały za to wielkoformatowe banery. Mogą się pojawić tylko na rusztowaniach w czasie prowadzonego remontu elewacji. Dopuszczalne nadal będą murale reklamowe na ścianach szczytowych budynków – z ograniczeniem ich wielkości w zależności od strefy.

Katalog możliwości, jakie uchwała zapewnia przedsiębiorcom, którzy chcą wywiesić szyld, jest bardzo szeroki. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, szyldy tradycyjnie umieszczane nad oknami, tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m² i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące budowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich np. z betonowych prefabrykatów. Ponadto określa warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 m.

Uchwała określa także terminy dostosowania do obowiązujących w mieście zakazów, zasad i warunków określonych w uchwale. W przypadku nośników reklamowych są one różne dla poszczególnych części miasta. Dla obszaru staromiejskiego oraz terenów położonych w granicach pasa drogowego w obrębie całego miasta – 12 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, centrum i historycznych dzielnic – 2 lata, zurbanizowanego i przyrodniczego – 5 lat z wyłączeniem obiektów lub obszarów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, dla których ustalono termin 2 lat na dostosowanie.

Dla ogrodzeń pełnych wykonanych z prefabrykowanych betonowych przęseł lub blachy okres adaptacji do zapisów uchwały wynosi 5 lat od wejścia w życie. Pozostałe rodzaje ogrodzeń nie wymagają dostosowania, podobnie jak obiekty małej architektury.

anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.