Wojewoda podsumował miniony rok. Rozmowa z Michałem Zielińskim

fot. WUW

Walka z pandemią COVID-19 i nadzorowanie Narodowego Programu Szczepień było jednym z głównych wyzwań, jakie w 2021 roku stanęło przed wojewodą wielkopolskim Michałem Zielińskim oraz pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Minione dwanaście miesięcy to przede wszystkim realizowanie na terenie Wielkopolski programów rządowych, przekazanie środków na rozwój dróg oraz rozwijanie programów społecznych. Wojewoda Michał Zieliński przemierzył blisko 70 tysięcy kilometrów i odwiedził wszystkie wielkopolskie powiaty.

Podczas odwiedzin w samorządach wojewoda otworzył 18 znaczących inwestycji i przekazał samorządom blisko 300 czeków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę blisko 300 milionów zł. Wojewoda Zieliński wręczył także nagrody w konkursie Rosnąca Odporność (52 mln złotych) oraz przekazał do użytku straży 32 samochody pożarnicze.

To był dla mnie rok pełen wyzwań, wytężonej pracy, ale też bardzo wielu ciekawych spotkań z samorządowcami z całego regionu. Na kolejny rok urzędowania życzyłbym sobie dalszej, dobrej współpracy z samorządami, przedstawicielami świata nauki, z działaczami społecznymi, sportowymi, z każdym komu leży na sercu rozwój Wielkopolski. Tylko dzięki takiej współpracy, bez względu na preferencje polityczne, będziemy mogli owocnie działać i rozwijać nasz region – podsumował Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski.

Na Covidowym froncie

W roku 2021 wydano 420 decyzji podmiotom medycznym, które zostały zobowiązane do zabezpieczenia łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 lub z podejrzeniem tej choroby. Wojewoda prowadził działania zmierzające do zapewnienia personelu medycznego w Szpitalu Tymczasowym funkcjonującym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskim.

fot. WUW

Od lipca ubiegłego roku wojewodzie zaczęło podlegać funkcjonowanie Call Center Covid. Do zadań centrum należy wskazywanie wolnych miejsc w podmiotach leczniczych na terenie województwa dla pacjentów chorych na COVID-19. Zatrudnionych zostało 15 osób, w tym pielęgniarki anestezjologiczne oraz ratownicy medyczni.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, podjęto również szereg działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Do zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali, jak również domów pomocy społecznych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, szkół i jednostek samorządu terytorialnego przekazano m.in. 113 respiratorów o łącznej wartości prawie 11 milionów złotych, 13 rentgenów o wartości prawie 6,5 miliona złotych czy 332 sztuk kardiomonitorów o wartości ponad 6 milionów złotych.

Transformacja – plan na lata

Wojewoda wraz Wojewódzką Radą ds. Potrzeb Zdrowotnych opracował dla obszaru województwa wielkopolskiego projekt Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022-2026. Plan obejmuje potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej. Ponadto 1 października 2021 roku Wojewoda Wielkopolski przejął realizację zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dyspozytorni medycznej w województwie wielkopolskim. Oznacza to, że od tego dnia na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonuje tylko jedna dyspozytornia medyczna, która znajduje się w Poznaniu i to właśnie z nią łączą się mieszkańcy Wielkopolski, którzy dzwonią pod numer alarmowy 112 lub 999.

Drogi na uwadze

Inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z priorytetów polskiego rządu. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku wojewoda zawarł z wielkopolskimi gminami i powiatami umowy na dofinansowanie ponad 330 zadań drogowych, w tym 148 polegających na budowie i przebudowie dróg oraz na ponad 180 inwestycji mających poprawić bezpieczeństwo ruchu pieszych. Umowy opiewały na prawie 254 mln zł.

fot. WUW

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznano również środki na budowę obwodnic. W Wielkopolsce powstaną trzy takie inwestycje: w Szamotułach (w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187) wsparta kwotą blisko 50 milionów złotych; w Rogoźnie (droga wojewódzka nr 241) dofinansowana kwotą niemal 49 milionów złotych; w Kościanie (droga wojewódzka nr 308), na którą przeznaczono ponad 30 milionów.

Ale rozwój Wielkopolski i wzrost mobilności mieszkańców uzależniony jest nie tylko od dobrych dróg, ale również od sieci połączeń komunikacji publicznej. Wdrażany przez wojewodę Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, którego nadrzędnym celem jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, w 2021 r. umożliwił przygotowanie 46 umów na dofinansowanie kwotą 14,4 miliona złotych ponad 400 wielkopolskich linii autobusowych.

 Paszporty i cudzoziemcy

W 2021 roku (statystyki obejmują okres do 30 listopada) w Wielkopolsce wydano 83 945 paszportów. To wzrost o ponad 135 procent w porównaniu do roku 2020. Warto podkreślić, że w związku ze zwiększonym zainteresowaniem uzyskaniem paszportu w okresie wakacyjnym, w czerwcu i lipcu ubiegłego roku osiem punktów paszportowych przyjmowało klientów również w soboty.

W ubiegłym roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostało złożonych 186 wniosków o nadanie polskiego obywatelstwa, z czego 177 wniosków rozpatrzono pozytywnie.

Inwestycje i rolnictwo

W ubiegłym roku Wielkopolski Urząd Wojewódzki wydał 337 pozwoleń na budowę, przyjęto też 910 zgłoszeń robót budowlanych.  Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji m.in. dla ok. 150 km gazociągów oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Prace na obwodnicy towarowej Poznania”.

fot. WUW

Z kolei w zakresie rolnictwa w 2021 roku dokonano weryfikacji ponad 10 500 protokołów (4000 w 2020 r.) z oszacowania zakresu i wysokości szkód dotyczących suszy rolniczej oraz innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych; wartość strat ogółem wyniosła ponad 182,6 mln zł. Do gmin przekazano środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie ponad 14,7 milionów złotych w ramach funduszu sołeckiego.

Udzielono dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działalności bieżącej na łączną kwotę 7 149 000,00 złotych; za otrzymaną dotację spółki wodne wykonały konserwację rowów melioracyjnych na długości około 1000 km oraz dokonały naprawy urządzeń drenarskich. Podpisano też umowy na dotacje na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych: PROW 2014-2020 Pomoc Techniczna: kwota dotacji – 7 199 434,24 złotych, PO RYBY 2014-2020: kwota dotacji – 382 000 złotych oraz ZPKWW (parki krajobrazowe): kwota dotacji – 1 157 000 złotych.

Realizacja programów rządowych

Wsparcie rodzin z dziećmi i seniorów to główne założenia wielu programów rządowych, realizowanych przez wojewodę i pracowników WUW w Poznaniu. Sztandarowym przedsięwzięciem jest realizowany od kilku lat program „Rodzina 500+”. W 2021 roku na ten cel przeznaczono 4 020 551 357, 65 zł, a programem objętych było 651 687 dzieci.

fot. WUW

Wieloletni rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” to kolejne wsparcie płynące do rodzin. Program realizowany jest w 224 wielkopolskich gminach. Osoby korzystające z tej formy pomocy mogą liczyć na posiłek lub na zasiłek celowy na zakup produktów spożywczych. Na realizację programu w 2021 r. przekazano 35 089 340 złotych.

Kolejny rządowy program realizowany przez wojewodę to Opieka 75+”, czyli poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. W ubiegłym roku za realizację zadań w ramach programu “Opieka 75+” przeznaczono 2 686 171,78 złotych, a opieką objęto 725 osób.

Wsparcie popłynęło też do domów pomocy społecznej. Wielkopolskie samorządy, na terenie których funkcjonują DPS-y otrzymały dotację w wysokości 61 378 807,78 złotych, w tym z rezerwy celowej 2 366 000,00 złotych. Ponadto w 2021 roku w Wielkopolsce uruchomione zostały dwa nowe Środowiskowe Domy Samopomocy.

Ponad 4,5 miliona przeznaczono na program „Wspieraj seniora”. Pieniądze trafiły do gmin jako zabezpieczenie środków na zorganizowanie pomocy dla osób powyżej 70 roku życia, które ze względu na pandemię zdecydowały się zostać w domu i ograniczyć swoją aktywność.  Program „Senior+” to kolejne rządowe wsparcie dla najstarszych mieszkańców. W ramach tego programu w 2021 roku utworzonych zostało 17 nowych placówek (3 Dzienne Domy „Senior+” i 10 Klubów „Senior+”), w których znalazło się miejsce dla 276 seniorów. Ponadto ponad 3 miliony złotych przeznaczono na dofinansowanie już istniejących placówek.

„Maluch+” to z kolei program wspierający rodziny z małymi dziećmi. W ubiegłym roku województwo wielkopolskie otrzymało 33,5 miliona złotych na realizację zadań związanych z organizacją opieki dla najmłodszych. Dzięki temu utworzono 1264 miejsc opieki dla dzieci i dofinansowano funkcjonowanie 8682 miejsc już istniejących.

fot. WUW

40 gmin i 30 powiatów z Wielkopolski korzysta również z rządowego programu „Za życiem”. Dotacja dla Środowiskowych Domów Samopomocy, w których przebywają osoby z niepełnościami sprzężonymi i autyzmem wyniosła 5 333 733,83 złotych.

W ubiegłym roku do Wielkopolski popłynęły również środki z funduszu solidarnościowego. Dzięki dotacji z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w miejscowości Kopojnie w gminie Zagórów otwarte zostało centrum dla 24 osób wymagających specjalistycznej opieki. Koszt: 1 586 505,00 złotych (w tym 240 000,00 złotych na wyposażenie). Dodatkowo gmina Zagórów otrzymała dotację na funkcjonowanie centrum. Podobny obiekt powstał w Kaliszu. Umowa podpisana między wojewodą wielkopolskim a władzami miasta opiewała na kwotę 2 897 026,00 złotych. Uruchomienie centrum opiekuńczo-mieszkalnego zaplanowano na rok 2023. Będzie służyło 42 osobom.

Wojewoda wspierał również repatriantów, w sumie 402 osoby, do których popłynęło wsparcie w wysokości 5 580 693, 27 złotych.

fot. WUW

 Pamięć o poległych

W ubiegłym roku wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wydał decyzję o rozpoczęciu tworzenia ewidencji grobów wojennych z czasów II wojny światowej zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Zdecydował także o upamiętnieniu ofiar masowych mordów w Lasach Rożnowskich. 27 wielkopolskich gmin otrzymało dotację na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi. W sumie wojewoda przeznaczył na ten cel 3 mln złotych.

Tysiące pism i listów

W ubiegłym roku wojewoda otrzymał blisko pół miliona pism, listów i dokumentów. W jego imieniu wysłano ich drogą pocztową ponad 233 tysiące oraz blisko 110 tysięcy dokumentów wysłanych drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. W tym czasie w imieniu wojewody wydano również ponad 123 tysiące decyzji administracyjnych i trzy tysiące postanowień.

 

Oczekiwania wobec wojewody są ogromne

Rozmowa z Michałem Zielińskim, wojewodą wielkopolskim

fot. WUW

Od kiedy zostałem wojewodą codziennie rano budzę się i …

– Zaczynam dzień zazwyczaj po godzinie 5.00 od dobrej, czarnej kawy z odrobiną cukru. Przeglądam wtedy Internet i wiadomości z ostatniej doby. Zawsze włączam też serwis informacyjny w TV. Potem wychodzę na spacer z moim psem, wyżłem weimarskim. Później jem szybkie, niewielkie śniadanie. Moje ulubione to omlet. W niedziele dla całej rodziny robię śniadanie i jest to najczęściej jajecznica w różnych odsłonach. W drodze do pracy już rozmawiam przez telefon z najbliższymi współpracownikami, sprawdzam kalendarz, który zazwyczaj mam wypełniony do ostatniej linijki. Dzień kończę późnym wieczorem, zdarza się, że większość domowników już dawno śpi.

Praca po kilkanaście godzin dziennie wymaga energii. Tej, choćby ze względu na to co dzieje się choćby z pandemią COVID-19 potrzeba coraz więcej. A niestety od jakiegoś czasu znowu codziennie dochodzą do nas niepokojące dane z Ministerstwa Zdrowia
o kolejnych zakażeniach…

W zasadzie od pierwszego dnia mojej pracy na stanowisku wojewody moją pracę dominowała walka z pandemią COVID-19 i konieczność zapewnienia miejsc w szpitalach dla chorych, a z drugiej strony organizacja szczepień masowych i zachęcenie mieszkańców Wielkopolski do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Od razu dodam, że zarówno ja jak i moi najbliżsi jesteśmy zaszczepieni. Zachęcam wszystkich, którzy nie dotarli jeszcze do punktów szczepień, żeby to jak najszybciej zrobili.

Co w ciągu ostatniego roku pracy na stanowisku wojewody najbardziej Pana zaskoczyło?

– Spodziewałem się wielu wyzwań i wiedziałem, że nie będzie to spokojna praca za biurkiem. Ale zaskoczenie było. To ogromna ilość korespondencji, która każdego dnia spływa do wojewody. Przez ostatni rok trafiło do mnie blisko pół miliona pism, listów i dokumentów, a w moim imieniu wysłano ich drogą pocztową ponad 233 tysiące, do tego dochodzi blisko 110 tysięcy dokumentów wysłanych drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. W tym czasie urząd wydał też ponad 123 tysiące decyzji administracyjnych i bez mała trzy tysiące postanowień.

Zaskoczeniem była też liczba osób, które chcą osobiście spotkać się z wojewodą i to tak w wielu sprawach, że trudno je wszystkie wymienić. Wiele osób ma postrzeganie urzędu wojewody jako instytucji, która może i wie wszystko. Oczekiwania wobec mojego stanowiska są ogromne i dotyczą spraw interwencyjnych czy związanych np. z uwagami do remontu lokalnej drogi do pomysłów związanych ze zmianami w prawie, po bardzo duże projekty. Każde z takich spotkań traktuję z taką samą powagą i zawsze próbuję znaleźć jakieś rozwiązanie.

Co dziś, po roku urzędowania, uznaję za swój największy sukces?

– Cieszę, że mimo wielu obowiązków w biurze i tej sporej jak wspomniałem liczbie dokumentów, decyzji i listów mogłem odbyć tak wiele spotkań w terenie. W ubiegłym roku odwiedziłem prawie wszystkie wielkopolskie powiaty i spotkałem się z wszystkimi starostami i wieloma burmistrzami czy wójtami. Takie był mój plan i konsekwentnie go realizowałem.

Dumny jestem także z tego, że po wielu latach oczekiwań mieszkańcy Szamotuł i Rogoźna będą mieli nowe obwodnice.

Może będę nieskromny, ale też w związku z tym, że sport jest mi bliski i chcę poznać aktualne problemy w świecie sportu, powołałem Radę ds. Sportu. Dlatego w Radzie, której przewodniczę, znalazło się miejsce dla przedstawicieli wielu różnych dyscyplin: od tak bardzo popularnej piłki nożnej, lekkoatletyki poprzez koszykówkę, tenis, piłkę ręczną, kolarstwo, pływanie, strzelectwo, siatkówkę, podnoszenie ciężarów czy żużel. Zadaniem Rady jest omawianie bieżących spraw środowisk sportowych, wspólne poszukiwanie możliwych form wsparcia młodych zawodników, klubów oraz wydarzeń sportowych na terenie województwa. Jestem przekonany, że w ten sposób wspólnie wypracujemy wiele ciekawych rozwiązań, które zapewnią nam rozwój wielu dyscyplin sportowych i co bardzo ważne, dzięki temu uda się zachęcić do uprawiania sportu młodych ludzi.

 Skoro była już mowa o spotkaniach w terenie to jak ocenia Pan współpracę
z samorządami?

– Jak to w Wielkopolsce, zawsze przyjmowany jestem w prawdziwą serdecznością. Tak po prostu jest, niezależnie od tego jakie mamy preferencje polityczne. Ale oczywiście bywają trudne rozmowy, długie dyskusje, podczas których nie zawsze się zgadzamy.

Z każdego takiego spotkania wyciągam jednak plusy: inne spojrzenie na taki sam temat, nowe argumenty – to jest cenna wiedza, która później przydaje się w codziennej pracy. Najbardziej sobie cenię jednak to, że mimo różnic w poglądach darzymy się szacunkiem i wspólnie potrafimy pracować dla Wielkopolan. Dlatego też tak chętnie odwiedzam wielkopolskie powiaty. Cieszę się, gdy jestem zapraszany na otwarcie ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji, gdzie zawsze mam okazję poznać wielu ciekawych ludzi.

Poza tym każdy nowy kilometr drogi, każda kolejna karetka czy sprzęt medyczny dla szpitala, ale także każdy nowo otwarty żłobek czy placówka dla seniorów świadczą o tym, że Wielkopolska się rozwija i jest miejscem przyjaznym dla jej mieszkańców. Podczas moich odwiedzin w powiatach rozmawiam często nie tylko z samorządowcami, ale również z lokalnymi działaczami, druhnami i druhami OSP czy też członkiniami kół gospodyń wiejskich.

Jak ocenia Pan sytuację społeczno-gospodarczą w Wielkopolsce?

– Z danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu wynika, że to w Wielkopolsce stopa bezrobocia jest najniższa w kraju. W ubiegłym roku wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach rosło. Wzrosła także sprzedaż w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się handlem. W ubiegłym roku przybyło mieszkań i domów jednorodzinnych.

Liczba mieszkań oddanych do użytku w listopadzie 2021 roku była o 72 procent większa niż w listopadzie 2020 roku, o 32 procent wzrosła liczba mieszkań, na które wydano pozwolenie na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. To wszystko świadczy o tym, że nasz region się rozwija, że Wielkopolska jest miejscem przyjaznym do życia i są tutaj warunki do rozwoju. Ponadto dzięki środkom z programów rządowych do samorządów trafiło blisko 300 milionów złotych na budowę lub remonty dróg.

Jakie sygnały otrzymuje Pan będąc w terenie, jeśli chodzi o realizację poszczególnych programów rządowych? Który z tych programów Pana zdaniem jest najlepiej oceniany przez Wielkopolan?

– Tu pewnie nikogo nie zaskoczę w jakiś szczególny sposób. Rodziny przede wszystkim chwalą rządowy program „Rodzina 500+”. Rodzice zwierzają się, że gdyby nie to wsparcie, często nie byłoby ich stać choćby na zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci. Warto podkreślić, że tylko w 2021 roku w Wielkopolsce na program „Rodzina 500+” przeznaczono 4 020 551 357, 65 złotych, a programem objętych było 651 687 dzieci.

Z kolei samorządowcy doceniają Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a przede wszystkim Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Choć sytuacja na drogach z roku na rok się poprawia, to jednak stan lokalnej infrastruktury drogowej w wielu miejscach pozostawia wiele do życzenia i wciąż jest jedną z podstawowych barier ograniczających działalność gospodarczą i inwestycje polskich samorządów. Dlatego inwestycje w infrastrukturę drogową to jeden z priorytetów polskiego rządu.

Bez dofinansowania z budżetu państwa wielu samorządów nie byłoby stać na inwestowanie w poprawę stanu dróg. Dlatego cieszę się, że w ubiegłym roku mogłem przekazać samorządom 300 czeków na blisko 300 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ważne jest też dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dla starostów, którym podlegają szpitale, liczy się również rządowe wsparcie w sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego i rozbudowy infrastruktury szpitali.  W 2021 roku decyzją Prezesa Rady Ministrów jednostkom samorządu terytorialnego przyznano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 11 665 184,00 złotych na inwestycje w szpitalach.

Plany na kolejny rok?

– To właśnie kontynuacja realizacji ww. programów rządowych. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach programu Polski Ład. Mam nadzieję, że wielkopolskie samorządy skorzystają z tego programu i sięgną po środki na inwestycje. To również rozwijanie współpracy z samorządami, służbami mundurowymi i organizacjami pozarządowymi. Bez nich nie będzie dalszego rozwoju regionu. A to nasz wspólny cel.

Czego życzyłbym sobie na kolejny rok pracy na stanowisku wojewody?

– Krótko. Chciałbym, żeby pandemia się zakończyła. Życzyłbym sobie również dalszej, dobrej współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Prywatnie chciałbym zawsze znajdować czas na długie spacery z rodziną oraz mieć więcej czasu na kibicowanie mojej ukochanej drużynie piłkarskiej. Tej, z okazji zacnego jubileuszu życzę oczywiście zdobycia tytułu Mistrza Polski, a reprezentacji Polski zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata.

Rozmawiał: Mateusz D.

Zobacz galerię zdjęć:

 

fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *