Stanowisko Urzędu Miasta Poznania w sprawie antyaborcyjnych pikiet przed kliniką na Polnej

fot. Darek Preiss

Należy się zgodzić z Państwa oceną zdarzeń, która trafnie wskazuje na popełnienie wskazanych w piśmie wykroczeń – czytamy w piśmie przesłanym do redakcji Aglomeracji.

I dalej:

Opisane zdarzenia w pełni wyczerpują znamiona wykroczeń określonych w art. 51 i art. 141 Kodeksu Wykroczeń. Ściganie wyżej wymienionych wykroczeń następuje jednak na wniosek osoby pokrzywdzonej, nie z urzędu  – czytamy w piśmie przesłanym do redakcji Aglomeracji.

Brak zawiadomienia o fakcie popełnienia wykroczenia organów ścigania Policji i Straży Miejskiej oraz zgody mieszkańców na wystąpienie w charakterze świadków i uzyskanie statusu pokrzywdzonych uniemożliwia organom porządkowym doprowadzenie do ukarania sprawców za popełnione wykroczenie. Prezydent Miasta Poznania nie jest organem ścigania, nie może też wystąpić do organów ścigania w imieniu osób pokrzywdzonych, które powinny złożyć takie zawiadomienie osobiście.

Dodatkowo wyjaśniam, że Prezydent Miasta Poznania nie wydawał zgody na zgromadzenia, które odbywają się w sąsiedztwie szpitala. Odbywają się one na zasadach i w trybie uregulowanym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.631). Zgromadzenia te są zgłaszane w postępowaniu uproszczonym tj. w sytuacji jeśli organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, to organizator zgromadzenia zawiadamia Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dna przed jego planowaną datą. Organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna i tak jest w powyższej sytuacji. Organizator ten nie jest również zobowiązany do podawania celu tego zgromadzenia. Postępowanie uproszczone uregulowane w art. 21-26 ww. ustawy charakteryzuje się

mniejszym rygoryzmem i formalizmem. Co więcej dokonywanie wyboru, który tryb zastosować (zwykły czy uproszczony) przepisy ustawy pozostawiają jedynie w gestii organizatora. Organ gminy nie ma w tym zakresie żadnych uprawnień. Regulacja postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń charakteryzuje się także – mniejszą szczegółowością  w  stosunku  do   unormowań   zawartych   w   rozdziale   2   ustawy.

W szczególności, przepisy składające się na postępowanie uproszczone nie zawierają rozwiązań analogicznych do tych, które obowiązują w stosunku do zgromadzeń zwoływanych w trybie zwykłym. Mowa tu choćby o możliwości uzupełniania braków formalnych zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, trybie uzgadniania zgromadzeń równoległych czy kompetencji do zakazu zgromadzenia. Na marginesie zauważyć należy, że z zasady ograniczonego rygoryzmu i formalizmu postępowania uproszczonego wynika, iż w trybie tym nie została przewidziana możliwość wydania decyzji przez organ gminy.

W szczególności, na gruncie przepisów ustawy, nie jest możliwe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia. Dlatego też w naszej ocenie, organizator zgłaszający zamiar przeprowadzenia zgromadzenia, prawdopodobnie znając powyższe uwarunkowania wybiera jego uproszczony tryb zgłoszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku (sygn. IV SA/Po 983/05) stwierdził, iż wolność zgromadzeń jako jedna z cech demokratycznego ustroju państwa zobowiązuje organy administracji publicznej do jej respektowania, natomiast ustawodawcę do kształtowania porządku prawnego, by ten gwarantował realizację tej wolności.

Wolność zgromadzeń gwarantuje art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. To samo prawo gwarantuje art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. oraz art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Zdanie drugie art. 57 Konstytucji RP stanowi, że ograniczenia prawa do zgromadzeń może określać ustawa. Podobnie dwa pozostałe akty prawne dopuszczają ograniczenie prawa do zgromadzeń wyłącznie przez ustawę, co jak wskazano powyżej nie jest możliwe w sytuacji zgłaszania zamiaru zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym.

W związku z powyższym nie istnieją administracyjne środki służące wyeliminowaniu tego typu działalności z otwartej przestrzeni publicznej.

Wojciech Kasprzak

dyrektor Wydziału Organizacyjnego

Jedna odpowiedź do “Stanowisko Urzędu Miasta Poznania w sprawie antyaborcyjnych pikiet przed kliniką na Polnej”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *