Nowe zasady potwierdzania ulg – poradnik

Fot. ZTM

ZTM przypomina, że 2 grudnia 2019r., zaczęła obowiązywać zmieniona uchwała Rady Miasta Poznania dotycząca zasad potwierdzania prawa do ulg przez uczniów szkół podstawowych oraz posiadaczy następujących biletów specjalnych: Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, Biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, Biletu Socjalnego i Biletu Seniora.

Zamiast miejsca zamieszkania istotne jest adres szkoły do której uczęszcza uczeń oraz miejsce rozliczania podatku w przypadku biletów specjalnych. Poniżej znajdują się praktyczne wskazówki dla klientów korzystających z uprawnień, odnośnie których wprowadzono zmiany.

Bezpłatne przejazdy uczniów szkół podstawowych

Dla uczniów szkół podstawowych, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych – zamiast adresu zamieszkania ucznia od 2.12.2019r. istotny jest adres szkoły na legitymacji szkolnej. Uprawnienie przysługuje uczniom szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, których siedziba znajduje się na terenie miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin) objętych porozumieniami międzygminnymi.

Obecnie do gmin objętych powyższym porozumieniem należą: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Luboń, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne i Zaniemyśl.

Dotychczas uprawnienie przysługiwało uczniom zamieszkującym w Poznaniu lub na terenie jednej z gmin objętych porozumieniem oraz uczęszczającym do szkoły podstawowej. Teraz wystarczy uczęszczać do szkoły z Poznania lub gminy objętej porozumieniem, a potwierdzeniem prawa do bezpłatnego przejazdu jest legitymacja szkolna.

Nie ma konieczności zapisywania informacji o uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów na imiennej karcie PEKA, ale każdy uczeń może z takiej możliwości skorzystać. Karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu jest w takim przypadku – niezależnie od legitymacji szkolnej – dokumentem potwierdzającym prawo do darmowych przejazdów.

Zmiana w uchwale Rady Miasta Poznania jest podyktowana ewolucją wzoru legitymacji szkolnej.

Zmiany dotyczące następujących biletów specjalnych: Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, Biletu specjalnego dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, Biletu Socjalnego i Biletu Seniora

Od 2 grudnia 2019r., każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z wyżej wymienionych biletów, w celu skorzystania z tej oferty jest zobowiązany:

– złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

– przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów, klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletów. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletów na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z: Biletu Metropolitalnego, Biletu Metropolitalnego z Ulgą, Biletu Socjalnego, Biletu specjalnego dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci – jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu specjalnego, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Natomiast w uprawnienie do korzystania z Biletu Seniora – jest zapisywane na czas obowiązywania tego biletu. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu specjalnego, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Szczegóły dotyczące poszczególnych typów biletów specjalnych

Bilet Metropolitalny

Bilet Metropolitalny (w skrócie BM) to bilet specjalny w promocyjnej cenie. Do jego kupna uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód czy nie.

Bilet Metropolitalny jest atrakcyjny cenowo, np. bilet na 30 dni na strefę A (miasto Poznań) kosztuje 99 zł, podczas gdy normalna cena sieciowego biletu okresowego na 30 dni na strefę
wynosi 115 zł.

Od 2 grudnia 2019r., każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z BM, w celu skorzystania z tego promocyjnego biletu jest zobowiązany:

– złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

– przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów, klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Bilet Metropolitalny z Ulgą

Procedura jest identyczna, jak w przypadku Biletu Metropolitalnego.

Dodatkowym zobowiązaniem jest konieczność okazania lub dostarczenia oryginału (lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) dokumentu uprawniającego do ulgi np. student powinien okazać ważną legitymację studencką w celu zapisania ulgi na karcie PEKA (lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej aktywowanej w systemie PEKA)

Jeśli uprawnienie do Biletu Metropolitalnego z Ulgą dotyczy dzieci uczących się, poza okazaniem dokumentu uprawniającego do ulgi ich dane rodzic/opiekun wpisuje na oświadczeniu posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

W przypadku utraty lub zmiany uprawnień do przejazdów ulgowych pasażer zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych w przedmiocie przysługujących mu uprawnień lub ich braku w POK ZTM.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z Biletu Metropolitalnego z Ulgą. Osoby mające zapisane uprawnienia do BM z Ulgą na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego z Ulgą jestzapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Bilet specjalny dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci

Bilet specjalny 30-dniowy (na strefę A+B+C+D w cenie 5,60 zł) lub 150-dniowy (na strefę A+B+C+D w cenie 28 zł) to promocyjna oferta dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi pod warunkiem, że rodzice rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

Od 2.12.2019r., zamiast wniosku potwierdzającego fakt zamieszkiwania w Poznaniu lub na terenie jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym opiekun prawny jest  zobowiązany:

– złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

– przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Nie zmienił się katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA. Są to:

– dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego;

– skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci;

– legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia;

– w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania  z uprawnienia.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z dla członków rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci. Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego biletu należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Bilet Socjalny

To promocyjna, atrakcyjna cenowo (bilet za 1 zł na 30 dni w strefie A+B+C+D lub bilet za 30 zł na 366 dni w strefie A+B+C+D) oferta dla:

– osób pobierających zasiłek stały,

– osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne,

– osób pobierających rentę socjalną,

zamieszkałych w Poznaniu i w gminach objętych porozumieniami międzygminnymi, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód.

Od 2.12.2019r. klient chcący nabyć uprawnienie do Biletu Socjalnego jest zobowiązany:

– złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

– przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA. Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Nie zmienił się katalog pozostałych dokumentów, których okazanie jest wymagane podczas zapisywania uprawnienia w systemie PEKA oraz na kartach PEKA. Są to:

– dla osób pobierających zasiłek stały: ważna decyzja wydanej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości;

– dla osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne: ważna decyzja wydana w trybie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwe organy na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, wraz z ważnym dokumentem tożsamości;

– dlaosób pobierających rentę socjalną: ważna decyzja lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej wydanych w trybie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.) przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z tego biletu.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania do w/w biletu jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Bilet Seniora

Bilet Seniora to atrakcyjna oferta biletowa (bilet na sieć na 366 zł na strefę A za 50 zł)
– dla osób które ukończyły 65. rok życia, mieszkają w Poznaniu lub gminie objętej porozumieniem międzygminnym oraz które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód).

Od 2.12.2019r. zamiast potwierdzenia faktu zamieszkiwania w Poznaniu lub jednej z 19 gmin objętych porozumieniem międzygminnym, klient jest zobowiązany jest zobowiązany:

– złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,

– przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Uprawnienie zostanie zapisane na indywidualnym koncie użytkownika w systemie PEKA oraz na imiennej karcie PEKA.

Poprzez udostępnienie do wglądu jednego z powyższych dokumentów klient potwierdzi fakt rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym za ostatni zakończony rok podatkowy przed złożeniem tego oświadczenia.

W przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Ważne! Nowa procedura dotyczy wyłącznie klientów którzy dotychczas nie korzystali z w/w biletu.  Osoby mające zapisane uprawnienia do w/w biletu na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019r., korzystają z tych uprawnień do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszone o okazanie dokumentu/ów potwierdzającego/ych zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystały z w/w biletów.

Uwaga! Uprawnienie do korzystania z Biletu Seniora – jest zapisywane na czas obowiązywania tego biletu. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego w/w biletu specjalnego, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Brak rekompensat za korzystanie z biletów okresowych

Ponadto wprowadzono zapisy porządkowe w Regulaminie przewozów ZTM, wskazujące na brak ew. zwrotów/rekompensat dla posiadaczy biletów okresowych  z terminem ważności w czasie obowiązywania bezpłatnych przejazdów na liniach ZTM, np. z uwagi na utrzymujące się przekroczenia poziomu stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10 lub w Europejskim Dniu bez Samochodu na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu.

oprac. anka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *