Drogowcy z bronią u nogi

Fot. ZDM

Celem działania w ramach zimowego utrzymania dróg jest łagodzenie skutków zimy na poznańskich ulicach, a nie całkowita ich likwidacja – przypomina Zarząd Dróg Miejskich.

W obecnym sezonie zimowym utrzymaniem systemowym objętych zostało 870,8 km poznańskich dróg i 128,7 km dróg rowerowych.

Wydatki na zimowe oczyszczanie obejmują zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, jak również sprzątanie jezdni, chodników i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, oczyszczanie poboczy i terenów zieleni, a także opróżnianie koszy ulicznych.

Wydatki Miasta w ostatnich latach wynosiły:

 • w sezonie 2015/2016 – 20,3 mln zł
 • w sezonie 2016/2017 – 21,8 mln zł
 • w sezonie 2017/2018 – 20,7 mln zł
 • w sezonie 2018/2019 – 23,1 mln zł
 • w sezonie 2019/2020 – plan 26,5 mln zł

W bieżącym sezonie drogowcy mają do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni:
  43 pługoposypywarki (28 pozostających w pełnej gotowości do podjęcia działań oraz 15 podejmujących pracę w ciągu 6 godzin od wydania pierwszego polecenia działań)
 • dla obsługi chodników, placów i ścieżek rowerowych:
  18 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

Akcja zima i ekologia

Tak jak w latach ubiegłych drogowcy zwracają uwagę na ważny aspekt ekologiczny, zwłaszcza w kontekście zieleni przydrożnej. Zasady stosowania środków chemicznych, wprowadzone w latach ubiegłych, są kontynuowane. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (III i IV kolejność) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Odmienne zasady obowiązują na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność). Na tych jezdniach stosowane są środki chemiczne (sól drogowa) i środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

Standardy utrzymania dróg

Celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta Poznania oraz zadeklarowanego potencjału sprzętowego wykonawców – ulice naszego miasta podzielono na sieci:

 • Sieć strategiczna (pierwsza kolejność) – o łącznej długości 271,6 km – to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 – 2 godz.
 • Sieć podstawowa (druga kolejność) – o łącznej długości 257,5 km – to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 – 2,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
 • Sieć lokalna I (trzecia kolejność) – o łącznej długości 212,6 km – to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Czas reakcji: 4 – 4,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
 • Sieć lokalna II (czwarta kolejność) – o łącznej długości 129,1 km – to ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 – 3,5 godz. od momentu zakończenia prac na sieci wyższego rzędu
 • Pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM – obsługiwane doraźnie.

Dla czterech sieci wykonawców obowiązuje zdefiniowany standard utrzymania (technologia i czasokres wykonania liczony od momentu polecenia przez ZDM uruchomienia działań), pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM będą odśnieżane i posypywane doraźnie na podstawie oczekiwań mieszkańców, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz możliwości finansowych ZDM.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych  o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy na drogach utrzymywanych systemowo.

Zimowe utrzymanie dróg rowerowych

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piskiem) na sieci ścieżek rowerowych liczących 128,7 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Odśnieżanie chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 1996 roku ze zmianami) chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości (w pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia – § 2 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Warunki atmosferyczne oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym determinują działania ZDM w tym zakresie. Na chodnikach, ścieżkach rowerowych, placach wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Ochrona roślinności w pasie drogowym

W sezonie zimowym 2019/2020 osłoniętych zostanie:

 • 345 koron młodych drzew. Działania te chronią młode drzewa przed aerozolem solnym.
 • 26 822 mb terenów z roślinnością niską.

Kto będzie odśnieżał?

Sieci dróg obsługują wyłonione w przetargu firmy:

 1. Konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o., SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas
  obsługuje: Nowe Miasto-Południe, Grunwald, Wilda;
 2. Konsorcjum firm: SUEZ Zachód sp. z o.o. oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j.
  obsługuje: Nowe Miasto-Północ;
 3. Konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.;
  obsługuje: Stare Miasto-Północ, Jeżyce
 4. Konsorcjum firm: KDS sp. z o.o. oraz Firma Handlowo – Usługowa Alkom, Henryk Sienkiewicza
  obsługuje: Stare Miasto-Centrum .

Bazy sprzętowo-materiałowe firm znajdują się w przy ulicach: Góreckiej 104, Gołężyckiej 132, Jasielskiej 7B, Nowotarskiej 27, Północnej 1.

Komórka dyspozytorska ZDM

Komórka dyspozytorska zimowego utrzymania pełni rolę ośrodka zarządzającego i koordynującego pracę firm zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg. Dyspozytorzy ZDM korzystają z własnych stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego w Wysogotowie pod Poznaniem.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą monitoring ulic oraz współdziałają z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień na wykonawców nakładane są kary umowne.

Zgłoszenia dotyczące Akcji Zima są przyjmowane całodobowo do 31 marca 2020 roku, w siedzibie ZDM, tel. 61 64 77 231 (każde zgłoszenie jest rejestrowane); mail: zima@zdm.poznan.pl.

Zgłoszenia przyjmuje również miejska infolinia Poznań* Kontakt pod nr tel. 61 646 33 44
od pon. do pt. w godz. 7.30-20.00.

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.

Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane przez ZDM działania na drogach.

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź będziemy informować o tym fakcie również na naszym profilu na Facebooku: @zdm.poznan.

ZDM przypomina:

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Drogowcy apelują o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.

Wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

oprac. anka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *