Co może młodzież w samorządach?

fot. UMWW

Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego uczestniczył w Forum Statutowym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, które odbyło się w trybie zdalnym.Rozmawiano o roli młodzieży w samorządach.

Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje Wielkopolskę w Izbie Regionów, będąc jednocześnie Zastępcą Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE).

Na posiedzeniu przyjęto między innymi raport dotyczący roli władz lokalnych i regionalnych w promowaniu działalności młodzieży, jako cennego i pełnoprawnego partnera władz publicznych w tworzeniu bardziej inkluzywnego i demokratycznego społeczeństwa.

fot. UMWW

Raport przygotowany został przez sprawozdawców kongresu we współpracy z Radą Doradczą ds. Młodzieży. Zawiera analizę znaczenia pracy z młodzieżą w państwach członkowskich Rady Europy oraz przykłady dobrych praktyk dotyczących tego, jak należy wspierać tę pracę na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Władze lokalne i regionalne muszą zapraszać młodych ludzi do wyrażania swoich poglądów na temat przyszłości naszych społeczności i do aktywnego udziału w procesie zarządzania – mówił sprawozdawca raportu, Thomas Andersson ze Szwecji.

Forum Statutowe zatwierdziło też raport, w którym kongres wyraża zaniepokojenie sytuacją samorządów na Węgrzech, w tym wyraźną tendencją do ponownej centralizacji w kraju, brakiem skutecznych konsultacji i znaczną ingerencją władz centralnych w funkcje władz lokalnych.

fot. UMWW

Jesteśmy zaniepokojeni, że na Węgrzech nie istnieje prawdziwy regionalny poziom samorządu, gdyż jednostki samorządowe nie mają prawie żadnych istotnych kompetencji i nie mają żadnej autonomii finansowej – zauważył sprawozdawca Marc Cools z Belgii. W raporcie dostrzeżone zostały też pozytywy, jak specjalny status Budapesztu, możliwość zrzeszania się władz lokalnych w obronie swoich interesów, czy samorządowe prawa mniejszości narodowych.

W trakcie posiedzenia przyjęty został również nowy Kodeks Postępowania dla członków, a także raport dotyczący statusu stolic państw. Dokument ten promuje lepsze zrozumienie specyficznych realiów stolic i opowiada się za wzmocnionymi gwarancjami ich autonomii.

Szczególna rola odgrywana przez stolice może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla ich autonomii. Jednak najważniejsze jest zagwarantowanie poszanowania Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego i zapewnienie istotnych zabezpieczeń prawnych, aby lepiej chronić lokalną autonomię i demokrację stolic przed ingerencją ze strony innych szczebli władzy – mówiła sprawozdawczyni Amelie Tarschys-Ingre ze Szwecji.

fot. UMWW

Forum Statutowe działa w imieniu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych pomiędzy jego sesjami (ich odbywanie z uwagi na COVID-19 zostało zawieszone) i jest zwoływane decyzją Prezydium Kongresu. W skład forum wchodzą przewodniczący wszystkich delegacji krajowych i członkowie Prezydium. W Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy zasiadają delegacje z 47 państw.

mik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *